Forsamlingshusets vedtægter

Vedtægter for Egtved Borgerforening

§ 1

Foreningens navn er Egtved Borgerforening. Dens hjemsted er Egtved.

§ 2

Foreningens formål er at samle borgerne i Egtved og omegn til kulturelle og underholdende arrangementer, at varetage og fremme borgernes interesser samt at drive Egtved Forsamlingshus.

§ 3

Som medlemmer kan optages borgere, der er bosiddende i Egtved og omegn. Såfremt bestyrelsen skønner, at et medlem modarbejder foreningens interesser, kan den ekskludere medlemmet. Dette har dog ret til at forlange eksklusionen afgjort på den først kommende generalforsamling.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Adgang med stemmeret til den ordinære generalforsamling har de medlemmer, der har betalt kontingent for det netop afsluttede regnskabsår (kalenderåret), ved ekstraordinære generalforsamlinger de medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Ægtefæller, der har betalt ægtefællekontingent, har hver 1 stemme.

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel i det i Egtved og omegn mest udbredte dag- eller ugeblad.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om årets virksomhed.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder 1 suppleant.
  5. Valg af revisor, herunder 1 suppleant.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Forslag fra medlemmerne.
  8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal væe bestyrelsen i hænde senest 1 uge forinden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. Den ekstra- ordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at den er begæret.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget heraf er beslutninger om vedtægtsændringer, hvortil der kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, samt at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt halvdelen ikke er mødt, men 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, kan dette endeligt vedtages på en ny generalforsamling indkaldt senest 1 måned efter, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

Undtaget er også beslutninger vedrørende salg af fast ejendom, jf. §7, og foreningens opløsning, jf. §8.

§ 5

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Formanden tegner foreningen udadtil og står som bevillingshaver i den udstrækning, lovgivningen kræver det. Alle beslutninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Den ordinære generalforsamling vælger foreningens 2 revisorer. Hvert år afgår efter tur 1 revisor.

§ 6

Foreningen har som ejer den erhvervsmæssige udnyttelse f Egtved Forsamlingshus, Kirkevej 2. Nærmere retningslinier for udnyttelsen fastsættes af bestyrelsen. Beslutning om optagelse af lån i ejendommen træffes af bestyrelsen.

§ 7

Beslutning om salg af forsamlingshuset træffes efter samme regler som beslutning om foreningens opløsning. Der indrømmes Vejle kommune eller anden offentlig myndighed forkøbsret, for så vidt den videre anvendelse af forsamlingshuset tilgodeser det oprindelig formål. Evt. overskud ved salget tilfalder foreningen.

§ 8

Beslutning om foreningens opløsning træffes på en generalforsamling og kræver, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, samt af mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt ikke halvdelen er mødt, men 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget, kan dette endeligt vedtages på en ny generalforsamling, indkaldt senest 1 måned efter, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer derfor.

På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning endeligt vedtages, nedsættes et likvidationsudvalg på 3 medlemmer til afvikling af foreningen, herunder salg af forsamlingshuset. 2 medlemmer vælges af generalforsamlingen, og 1 medlem udpeges af Vejle kommune. Ved likvidationen skal bestemmelserne i § 7 respekteres. Et eventuelt overskud ved likvidationen skal efter udvalgets bestemmelse anvendes i Egtved og omegn til formål, der er beslægtede med foreningen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 10. og 31. januar 1978, den 29. januar 1992, den 31. januar og 20. marts 2001 samt den 21. februar 2007.